مدیریت پروژه (Project management) تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی خاص را مدیریت پروژه می‌گویند. به بیان دیگر مدیریت پروژه به‌ کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های...


بیشتر مردم فکر میکنند شروع یک پروژه جدید بسیار پر استرس خواهد بود. در صورتی که یکی از بخش‌های پر استرس هر پروژه ای این است که متدولوژی مناسب آن پروژه انتخاب شود.

بدون یک متدولوژی مناسب پروژه مثل خزیدن کند خواهد شد٬ و یا...